Omlouvání

Nepřítomnost dítěte v MŠ je rodič povinen oznámit předem s udáním důvodu a to  nejpozději do 8,00 hod.:

  • osobně,
  • telefonicky na tel. 313 129 580
  • prostřednictvím aplikace Lyfle.

S omluvením docházky je dítěti zároveň odhlášeno i stravování. V případě, že tak rodič nebo zákonný zástupce neučiní, nebo učiní pozdě (tj. po 8,00), je dítěti počítáno stravné za celodenní provoz.

 

Omlouvání absence dítěte, které plní povinné předškolní vzdělávání:

V případě nemoci dítěte omlouvá zákonný zástupce dítě dle pokynů výše.

V případě, že se bude jednat o plánovanou absenci delší než 3 dny, použije zákonný zástupce pro tyto účely Žádost o uvolnění dítěte a předá vyplněnou ke schválení min. 3 pracovní dny předem. Žádost je  k dispozici na webových stránkách školy i vytištěná přímo v MŠ

Pokud bude absence dítěte z důvodu nemoci delší než 2 týdny, je ředitelka školy oprávněna požadovat doložení důvodů nepřítomnosti dítěte, kdy zákonný zástupce do 3 dnů doloží potvrzení od lékaře.